Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Jelenia Góra

Komunikat 4/2018

L. dz. O/180/2018

 Koła Łowieckie – wszystkie

K O M U N I K A T Nr 4/2018

 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze informuje że w ślad za Uchwałą 12/18 ZO PZŁ z dnia 18 maja 2018r. w/z zwołania V Zwyczajny Zjazd Delegatów Jeleniogórskiego Okręgu PZŁ, Walne Zgromadzenia Kół Łowieckich mają obowiązek wyłonienia delegatów na OZD do dnia 29 lipca 2018r.

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne (tuż po dokonanym wyborze) zgłoszenie wybranych delegatów do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze podając imię, nazwisko, aktualny (dokładny) adres zamieszkania, kontakt telefoniczny oraz oświadczenie lustracyjne wybranego kandydata.

Jednocześnie przypominamy, że Koła stosują dyspozycje zawartą w § 123 ust. 4 Statutu PZŁ, o treści, iż wybory delegatów odbywają się przed każdym zwyczajnym zjazdem delegatów. Oznacza to więc, że w kołach łowieckich mających swoją siedzibę na terenie danego okręgu, wybiera się 1 delegata na każdą pełną liczbę 20 członków koła.

W kołach liczących mniej niż 20 członków wybiera się jednego delegata, (§ 123 ust. 1 Statutu PZŁ). Dodatkowo w kołach dzierżawiących obwody na terenie danego okręgu, a mające swe siedziby w innych okręgach wybiera się jednego delegata na koło, niezależnie od liczby członków koła.

UWAGA: przy wyborze delegatów na zjazd okręgowy istotne jest to, że cytowaną na wstępie ustawą, wprowadzone zostały przepisy dotyczące wymagań dla kandydatów do organów Polskiego Związku Łowieckiego. Zgodnie z art. 1 pkt. 14 ustawy „w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed dniem 01 sierpnia 1972r. która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016r. poz. 1575 oraz z 2018r. poz. 5 i 369), w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 30 lipca 1990r. lub współpracowała z tymi organami”.

Zarazem art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 651) wprowadza zmianę do ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treść tych dokumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 2186 oraz z 2018r. poz. 538 i 650) w myśl, której w stosunku do kandydata na delegata na okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest właściwy Zarząd Okręgowy PZŁ.

Jednak zgłoszony kandydat powinien złożyć oświadczenia lustracyjnego do upoważnionego przez Zarząd Okręgowy, członka Zarządu Koła, który bez zbędnej zwłoki przekaże je do Zarządu Okręgowego. Oświadczenie to, powinno być złożone w zaklejonej kopercie z opisem nadawcy (składającego oświadczenie) oraz adresata, jakim jest Zarząd Okręgowy.

Dodatkowo informujemy także, iż kontynuacje kadencji ustawodawca przewidział wyłącznie do organów Kół Łowieckich, co zostało zawarte w art. 9  ust 15 tejże ustawy, zatem w przypadku przeprowadzenia Walne Zgromadzenia Kół, nie zachodzi konieczność powoływania nowych składów Zarządów jak również komisji rewizyjnej.

Z kolei w przypadku, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organów Kół, wynikających np. z rezygnacji osoby lub osób pełniących dotychczas funkcję w tych organach, koniecznie jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających na dotychczasowych zasadach zawartych w Statucie PZŁ, z zastrzeżeniem zastosowania procedury analogicznej jak przy wyborze delegatów na okręgowe zjazdy delegatów. Odznacza to, że przed dokonaniem wyboru, konieczne jest złożenie przez kandydata lub kandydatów oświadczenia lustracyjnego na zasadach opisanych wcześniej.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze w trybie pilnym oczekuje na dane personalne członków Zarządów Kół Łowieckich, którzy nie będą brali udział w wyborach na kandydata na delegata do V Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Jeleniogórskiego Okręgu PZŁ celem wystawienia upoważnienia do odbioru, w imieniu ZO, oświadczeń lustracyjnych od kandydatów. Dane należy przekazać mailowo na adres Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze: zo.jeleniagora@pzlow.pl.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór,

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wzor_oswiadczenia

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱