Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Jelenia Góra

KOMUNIKAT 1/2020 – dotyczący wyborów nowych władz kół łowieckich w 2020 r.

      Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze informuje że zgodnie z ustawą „Prawo Łowieckie” z dnia 13.10.1995r. z póz. zm. art. 33b ust.5 oraz „przepisy przejściowe…” art.9 ust. 15, w obecnym roku 2020 kończą się kadencje organów Kół Łowieckich, w/z z pow. Walne Zgromadzenia Kół Łowieckich mają obowiązek wyłonienia nowych władz Koła zgodnie z art. 33b, 33c i 33d w/w ustawy.

W tym miejscu przypominamy koleżankom i kolegom o obowiązku niezwłocznym (tuż po dokonanym wyborze) zgłoszenia wybranych członków organów waszych kół do Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze podając imię, nazwisko, aktualny (dokładny) adres zamieszkania, kontakt mailowy i telefoniczny oraz oświadczenie lustracyjne wybranego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Dane należy przekazać mailowo na adres Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze: zo.jeleniagora@pzlow.pl

ZO PZŁ W Jeleniej Górze ponownie podkreśla, że obecne i przyszłe władze Kół mają obowiązek prowadzenia komunikacji z tut. ZO drogą elektroniczna i dyspozycja ta wynika z rozlicznych paragrafów Statutu PZŁ (m.in. §49, §107 ust.8, §39 ust.5).

Jednocześnie przypominamy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborcze stosują dyspozycje zawartą w §36 ust. 3 i 4 Statutu PZŁ, tylko w pośród tych, którzy złożyli oświadczenie lustracyjne na ręce osoby upoważnionej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego lub w samym ZO PZŁ w Jeleniej Górze PRZED głosowaniem.

Wynika to z art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 651). Regulacja wprowadza zmianę do ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treść tych dokumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 2186 oraz z 2018r. poz. 538 i 650) w myśl, której w stosunku do kandydata na członka organu Koła Łowieckiego, właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest właściwy Zarząd Okręgowy PZŁ.

Jednak zgłoszony kandydat będzie mógł złożyć oświadczenia łustracyjnego do upoważnionego przez Zarząd Okręgowy (najlepiej członka władz Koła) który bez zbędnej zwłoki przekaże je do Zarządu Okręgowego. Oświadczenie to, powinno być prawidłowo wypełnione i złożone w zaklejonej kopercie z opisem nadawcy (składającego oświadczenie) oraz adresata, jakim jest Zarząd Okręgowy.

WAŻNE: jeśli w obecnej kadencji Zarząd Koła Łowieckiego będzie uważał za stosowne zmienić osobę upoważnioną do odbioru oświadczeń może to dokonać tylko przed 29.02.2020r. Wynika to z potrzeby powzięcia przez ZO stosownej uchwały (poprzednia została podjęta 18.05.2018r.).

Oczywiście z pow. obowiązków zwolnieni są członkowie zrzeszenia urodzeni przed 01 sierpnia 1972, wynika to wprost z tego, że przy wyborze władz Koła istotne jest to, że w cytowanej na wstępie ustawie, wprowadzone zostały przepisy dotyczące wymagań dla kandydatów do organów Polskiego Związku Łowieckiego i organów Kół Łowieckich.

Zgodnie z art. 33d ustawy „w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed dniem 01 sierpnia 1972r. która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016r. poz. 1575 oraz z 2018r. poz. 5 i 369), w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 30 lipca 1990r. lub współpracowała z tymi organami”.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze ponadto przypomina o regulacjach zawartych w § 112 ust 2 odnośnie trybu głosowania.

W sprawach nieujętych niniejszym komunikatem bądź w przypadku wystąpienia wątpliwości dot. nadchodzących wyborów pozostajemy do dyspozycji koleżanek i kolegów mailowo i telefonicznie.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱